Các hệ thống online

Nhà trường cung cấp nhiều hệ thống online dành cho cán bộ-viên chức người lao động của Trường:

  • Tài khoản mail (trên nền tảng Google).

  • Tài khoản phần mềm Office (Office 365).

Sử dụng Mạng riêng ảo

Trường có cung cấp dịch vụ Mạng riêng ảo (Virtual Private Network - VPN) cho các cán bộ-viên chức-người lao động của Trường.

Quý Thầy Cô có máy tính ở Trường, cần truy cập vào làm để làm việc từ xa hoặc kết nối đến các thiết bị/máy tính trong Trường, có thể đăng ký chứng thực để sử dụng được VPN của Trường bằng cách như sau:

  • Đăng ký chứng thực VPN. Gửi mail đề nghị cấp đến Bộ phận Hạ tầng thông tin của Trường, email: netadmin@hcmus.edu.vn.

  • Cài đặt OpenVPN trên Windows hoặc TunnelBlick trên Mac, sử dụng file chứng thực đã được cấp.

  • Kết nối vào thiết bị (đang mở) tại Trường để sử dụng: Remote Desktop, ...