Sử dụng Zoom

Các hướng dẫn dưới đây giúp sử dụng công cụ Zoom hiệu quả cho việc giảng dạy trực tuyến: