Chia sẻ kinh nghiệm

Không thấy chức năng Breakout Rooms trong phần điều khiển của host thì cần làm sao?

Bạn cần login vào website của Zoom (https://zoom.us). Chọn phần Settings và bật Breakout room trong In Meeting (Advanced).

Không thấy phần nội dung đánh dấu, vẽ trên màn hình (Annotation) khi thực hiện buổi trực tuyến thì cần làm sao?

Bạn cần login vào website của Zoom (https://zoom.us). Chọn phần Settings và bật Annotation trong In Meeting (Basic).

Hiện tại, Zoom đã tắt mặc định chức năng này cho tất cả người dùng.

Có thể thực hiện việc chuyển (convert) file recording của buổi meeting ở thời điểm thuận tiện?

Có thể thực hiện việc convert file recording của buổi meeting ở thời điểm thuận tiện (khi máy tính rảnh rỗi,..) bằng cách đăng nhập vào phần mềm Zoom (của máy tính đã ghi nội dung buổi meeting), chọn Meetings\Recorded. Sau đó, chọn buổi meeting muốn thực hiện và nhấn nút Convert.