Sơ nét các chức năng

Giao diện làm việc của Zoom

Giao diện làm việc chính của phần mềm Zoom được thể hiện với 2 nhóm chức năng chính.

Trên thanh menu ngang, có các chọn lựa:

 • Home: Màn hình chính.

 • Chat: Hiện cửa sổ, nhóm chức năng Trò chuyện.

 • Meetings: Hiện cửa sổ, nhóm chức năng Họp.

 • Contacts: Quản lý danh bạ.

Có 4 chức năng hỗ trợ trên màn hình Home.

 • New Meeting: Tạo phòng họp, lớp học trực tuyến mới (ngay lập tức).

 • Join: Truy cập vào phòng họp (lớp học) do người khác tạo ra.

 • Schedule: Lên lịch, tạo các buổi học/họp trực tuyến sẽ diễn ra (trong tương lai).

 • Share screen: Chia sẻ màn hình từ máy/thiết bị của mình cho người khác.

Các vai trò trong Zoom

Khi sử dụng Zoom cần chú ý các vai trò sau đây:

 • Host (Chủ trì): thường là người tạo ra buổi meeting (họp, học trực tuyến). Người có quyền điều khiển cao nhất trong toàn bộ hoạt động của buổi meeting. Trong buổi meeting, vai trò này có thể chuyển đổi sang một thành viên khác cùng tham gia.

  • Host tạo buổi meeting mới bằng cách chọn chức năng New Meeting hoặc Schedule của Zoom, rồi gửi thông tin buổi họp cho những người tham gia.

 • Co-host (Đồng chủ trì): được host chỉ định giữ một vài nhiệm vụ điều khiển trong buổi meeting.

  • Một buổi meeting có thể có nhiều co-host.

 • Participant (người tham gia): Những người còn lại, ngoài hostco-host, có mặt trong buổi meeting. Trong việc học trực tuyến, sinh viên thường ở vai trò này.

  • Người tham gia có thể vào các buổi meeting bằng link do host cung cấp hoặc các thông tin Meeting ID (và password), và có thể không cần có tài khoản (hoặc đăng nhập vào Zoom).

Thông tin buổi meeting

Mỗi buổi meeting (hội họp, giảng dạy trực tuyến) được xác định bằng Meeting ID. Meeting ID được host tạo ra và cung cấp cho người tham gia.

Có thể nhận được Meeting ID trong các trường hợp:

 • Dùng ngay lập tức (New Meeting)

 • Sử dụng trong tương lai (Schedule)

Meeting ID bao gồm link truy cập hoặc con số gồm 9-10 chữ số (kèm password đi kèm).

Người tham gia có thể không cần tài khoản Zoom (chỉ cần cài ứng dụng, hoặc sử dụng Web) để tham meeting. Chỉ cần sử dụng thông tin buổi meeting do người chủ trì cung cấp và tham gia vào.

Vì vấn đề bảo mật và an toàn của buổi meeting, host phải luôn tạo password cho buổi meeting, và không được cung cấp thông tin meeting rộng rãi trên các kênh công cộng (mạng xã hội chẳng hạn,...).