Chia sẻ màn hình

Chức năng này giúp người chủ trì hoặc người tham gia chia sẻ toàn màn hình đang diễn ra, chia sẻ 1 cửa sổ ứng dụng cụ thể, tương tác trên bảng trắng (whiteboard), chia sẻ màn hình iPhone/iPad, thậm chí camera thứ hai,..

Chia sẻ màn hình cơ bản

Ở tab đầu tiên (Basic), người tham gia có thể chia sẻ màn hình dạng:

 • Desktop: Toàn màn hình. Nếu có nhiều hơn 1 màn hình kết nối vào máy tính thì sẽ chọn Desktop 1, Desktop 2,..

 • Cửa sổ của các ứng dụng đang mở.

 • Whiteboard: Bảng trắng (có sẵn trong phần mềm), giúp viết, vẽ,..

 • iPhone/iPad via AirPlay: Màn hình iPhone/iPad kết nối thông qua giao thức không dây của AirPlay.

 • iPhone/iPad via Cable: Màn hình iPhone/iPad kết nối thông qua cáp (dây).

Lưu ý, nếu chia sẻ màn hình (file video, âm thanh,..) cần có âm thanh đến với người tham gia thì check thêm vào Share computer sound.

Chia sẻ màn hình nâng cao

Các chức năng chia sẻ màn hình nâng cao (tab Advanced) bao gồm:

 • Point of Screen: Một phần màn hình

 • Music of Computer Sound Only: Chỉ âm thanh từ máy tính.

 • Content from 2nd Camera: chia sẻ nội dung đầy đủ từ camera thứ hai. Khi đó, có thể có hai camera khác nhau tồn tại cùng một lúc.

Kinh nghiệm: việc Chia sẻ màn hình từ camera thứ hai (Content from 2nd Camera) giúp cho giảng viên có thể viết trực tiếp vào giấy, bảng đen,.. để người tham gia có thể xem được cùng lúc.

Lưu ý với người chủ trì

Vì lý do bảo mật và an toàn cho buổi meeting, người chủ trì có thể cho phép và quyết định khi nào người tham gia được chia sẻ màn hình.

Chức năng Security

Cho phép hay không cho phép người tham gia chia sẻ màn hình. Allow participants to Share Screen.

Điều khiển Share Screen

 • One participant can share at a time: Chỉ một người tham gia có thể chia sẻ màn hình tại một thời điểm.

 • Multiple participants can share simultaneously: Nhiều người chia sẻ màn hình đồng thời.

 • Advanced Sharing Options: chọn lựa nâng cao.

Chọn lựa nâng cao

 • Who can share? Quyết định người có thể chia sẻ. Host phải chọn All Participants thì người tham gia mới có thể chia sẻ màn hình.

 • Who can start sharing when someone is sharing? Only Host để đảm bảo chỉ host mới ngắt ngang phần chia sẻ màn hình của người khác.