Tách phòng thảo luận

Bật chức năng Breakout Room trên website

Đăng nhập vào trang web của Zoom (https://zoom.us). Trong phần Settings\In Meeting (Advanced) chọn bật Breakout room.

Điều khiển chia phòng trực tuyến

Chọn chức năng Breakout Rooms.

Vị trí chức năng Breakout Rooms trên màn hình điều khiển

Tách phòng và các thiết lập

Xác định số phòng cần tách và chọn lựa 1 trong 2 cách tách:

 • Tự động (Automatically): sẽ chia đều NGƯỜI THAM GIA ngẫu nhiên vào các phòng.

 • Theo ý (Manually): gán bằng tay những người tham gia vào từng nhóm.

Gán bằng tay những người tham gia vào các phòng đã tạo

Cài đặt nâng cao khi tách phòng

Các chọn lựa thực hiện (Options):

 • Move all participants into breakout rooms automatically: Tất cả mọi người tham gia phải vào các phòng đã được gán.

 • Allow participants to return to the main session at any time: Những người tham gia có thể quay về phòng chính bất cứ lúc nào.

 • Breakout rooms close automatically after X minutes: Các phòng tự động đóng trong vào X phút, ví dụ thảo luận nhóm 30 phút. Trước khi đóng phòng, có thể sẽ có đếm lùi thời gian thể hiện sắp hết giờ.

 • Notify me when the time is up: Thông báo khi hết giờ.

 • Countdown after closing breakout room: đếm lùi thời gian khi đóng phòng. Thiết lập đồng hồ đếm người tại Set countdown timer: X seconds.

Thông báo cho host khi hết giờ.

Host vào phòng trao đổi với người tham gia

Host có thể vào bất kỳ phòng nào để hướng dẫn, trao đổi với người tham gia.

Chọn lựa phòng muốn tham gia vào

Xác định việc tham gia vào phòng tương ứng

Thông báo cho biết host tham gia vào phòng nào

Host đã có mặt trong phòng mong muốn

Hỗ trợ đặc biệt (1-1)

Host có thể tạo 2 phòng. Một phòng chỉ có người tham gia cần hỗ trợ đặc biệt, phòng còn lại gồm tất cả những người còn lại. Host vào phòng 1 để trao đổi riêng với người cần hỗ trợ , sau đó trở ra.

Chia sẵn phòng trước khi bắt đầu

Thông thường khi giảng dạy ở các buổi sau, lớp đã được tổ chức thành các nhóm nhỏ, có đầy đủ danh sách thành viên. Thay vì mỗi lần tách phòng, phải chọn gán từng thành viên vào phòng, gây mất thời gian. Zoom cung cấp chức năng gán trước người tham gia vào các phòng sẵn.

Quy trình cơ bản để thực hiện:

Thiết lập cài đặt trên web

Vào website zoom.us. Đăng nhập vào tài khoản, chọn Settings bật chức năng Breakout room với tùy chọn Allow host to assign participants to breakout rooms when scheduling, cho phép gán người tham gia vào các phòng khi lập lịch.

Thiết lập buổi dạy trên web

Đăng nhập vào tài khoản trên web. Chọn MeetingsUpcoming Meetings rồi lập lịch bằng cách chọn Schedule a New Meeting. Nhập thông tin buổi dạy như bình thường.

Lưu ý: không nên dùng Personal Meeting ID (nên chọn Generate Automatically) khi lên lịch các buổi giảng có chia nhóm sẵn.

Trong phần Meeting Options chọn Breakout Rooms pre-assign tạo các phòng rồi nhập danh sách từ file .CSV (danh sách Phòng + account (email của thành viên từng phòng)).

Lưu ý danh sách này là danh sách tài khoản mà người tham gia (sinh viên) dùng để đăng nhập. Host (Giảng viên) phải yêu cầu sinh viên:

 • Bắt buộc đăng nhập khi tham gia lớp học

 • Đăng nhập bằng đúng tài khoản đã đăng ký trong lớp (thường là email theo MSSV).

Mẫu file CSV để import (có thể download template ngay chức năng import).

 • Đến ngày giờ dạy, host/giảng viên bắt đầu buổi giảng như bình thường. Khi nào cần cho sinh viên/người tham gia hoạt động nhóm thì chọn chức năng Breakout Rooms . Lúc này danh sách phòng và danh sách thành viên được gán sẵn trước đó bắt đầu thực hiện tách phòng thảo luận.

 • Những người chưa có trong danh sách chia trước sẽ nằm ngoài phòng chính (host có thể gán tay vào các phòng hoặc thêm phòng mới bằng tay).

 • Việc chia phòng mặc định có thể dùng lại nhiều lần trong buổi học.