Quy định dạy-học trực tuyến

Quy định về việc dạy-học hình thức trực tuyến

Quy định về việc dạy-học hình thức trực tuyến áp dụng đối với cá cá nhân là giảng viên, sinh viên đang tham gia giảng dạy và học tập tại Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM) trong học kỳ 1 năm học 2021-2022.