Respondus

Dưới dây là file hướng dẫn sử dụng các chức năng cần thiết cho việc sử dụng Respondus trong việc tạo bài kiểm tra trên hệ thống LMS Moodle của Khoa: